Положення

Положення про Педагогічну раду

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Положення про організацію освітнього процесу

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ОКЗ «Харківське училище культури»
________________В.Д.ЛЕВЧЕНКО
«_____»_________________20_____р.

ПОЛОЖЕННЯ
про забезпечення доступу до публічної інформації
в обласному комунальному закладі «Харківське училище культури»

1. Загальна частина
1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації в обласному комунальному закладі «Харківське училище культури» (далі – Училище) відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Училища;
публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена у процесі виконання Училищем  своїх обов’язків, передбачених законодавством, або яка знаходиться у володінні Училища;
запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи;
звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги;
1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
1.4. Дія цього Положення не поширюється на відносини, пов’язані з отриманням публічної інформації Училища при здійсненні ним своїх функцій, а також на відносини, що виникають у сфері звернень громадян.
1.5. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз запитів на інформацію та контроль щодо їх задоволення) про діяльність Училища організовують і забезпечують секретар директора, зав.канцелярією та керівники структурних підрозділів згідно з розподілом функціональних обов’язків.

2. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність Училища
2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Училища забезпечується шляхом:
1) оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації (далі – ЗМІ);
2) розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті Училища;
3) надання інформації за запитами на інформацію.
2.2. Публічна інформація про діяльність Училища може надаватися в усній формі, на паперових носіях та в електронній формі.
2.3. Публічна інформація про діяльність Училища надається у формі, визначеній законодавством.
Якщо форму надання публічної інформації законодавством не передбачено, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі відсутності можливості надання публічної інформації у запитуваній формі, вона надається в тому вигляді, в якому зберігається в Училищі.
Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам. Вказана інформація також може надаватись за телефоном уповноваженими посадовими особами Училища.
2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Училища обмежується, якщо такі дані відповідно до законодавства України належать до інформації з обмеженим доступом.
Перелік відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.
2.5. Надання запитувачам інформації публічної інформації про діяльність Училища, а також розміщення зазначеної інформації на веб-сайті Училища забезпечують секретар училища, завідувач канцелярією та керівники структурних підрозділів у межах їх компетенції та сфери відповідальності.

3. Надання публічної інформації про діяльність Училища
3.1. Відповідно до Інструкції з діловодства Училища (далі – Інструкція) секретар училища розміщує на офіційному веб-сайті Училища інформацію, що підготовлена структурними підрозділами Училища з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
3.2. Розміщенню на офіційному веб-сайті Училища підлягають:
1) інформація про Училище та його діяльність:
місце розташування, поштова адреса, адреса електронної пошти для надсилання електронних запитів для отримання інформації, номер телефону;
прізвища, імена та по батькові, службові номери директора училища, його заступників, завідувачів відділеннями, головного бухгалтера, відділу кадрів, а також керівників структурних підрозділів Училища;
розклад роботи та графік прийому громадян в Училищі;
наявність вакансій.
2) правила внутрішнього трудового розпорядку Училища;
3) відомості про діяльність Училища, які належать до публічної інформації.
Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.
3.4. На офіційному веб-сайті Училища розміщуються:
1) умови та порядок отримання публічної інформації про діяльність Училища;
2) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Училища.
3.5. Запитувач інформації має право звернутися до Училища із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».
Якщо запит на інформацію надійшов до Училища поштою у довільній формі, на поштовому конверті повинна бути помітка – «Запит на публічну інформацію».

4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію
4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Училища, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються секретарем училища відповідно до Інструкції з урахуванням вимог цього Положення.
4.2. Запити на інформацію реєструються у картотеці «Запити на інформацію».
4.3. Після отримання, реєстрації вхідної кореспонденції та отримання відповідної резолюції, секретар училища запити на інформацію видокремлює та невідкладно передає до виконання.
4.4. Якщо запит містить прохання надати публічну інформацію, яка стосується напрямів діяльності Училища, особами, відповідальними за надання відповідей на запит, визначаються керівники структурних підрозділів згідно з напрямами діяльності.
4.5. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, що надійшли до Училища у вигляді електронного документа, здійснюється секретарем училища в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.
4.6. Відповідь на електронний запит надається визначеним виконавцем на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).
Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію  зберігаються у секретаря училища.
4.7. Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту до Училища.
4.8. Якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку директор Училища може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку секретар училища письмово повідомляє запитувача не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту на інформацію до Училища.
4.10. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більше десяти сторінок, відповідальна особа за надання публічної інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження до Училища запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку оплати цих витрат. За таких обставин надання публічної інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
4.11. Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не належить до публічної, то відповідь на запит може бути надана заявнику окремо у строки, передбачені законодавством, про що запитувач повідомляється.
5. Порядок надання публічної інформації про діяльність Училища
5.1. Відповідь на запит на публічну інформацію про діяльність Училища надається керівником Училища за його підписом.
Відповідь на запит, що містить прохання надати публічну інформацію з різних напрямів діяльності Училища, виконавцями якого визначено декілька осіб, а особою, відповідальною за надання відповіді, – одного з них, а також відповідь з відмовою в наданні такої інформації на підставах, передбачених підпунктом 1 пункту 5.5 цього Положення, надається за підписом директора училища
5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або вмотивовану відмову в її наданні. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Училища, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.
5.3. Якщо запитувана публічна інформація про діяльність Училища належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежено. У разі коли частина запитуваних відомостей належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається лише остання.
5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації в Училищі відповідно до Інструкції.
5.5. Училища має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:
1) Училище не володіє і не зобов’язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) дані, що запитуються, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;
3) не дотримано вимог щодо оформлення запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію повинен  містити:
ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку за його наявності;
загальний опис публічної інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
підпис і дату за умови подання запиту на паперовому носії.
Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана публічна інформація надається після сплати цих витрат.
5.6. Публічна інформація на запит надається безкоштовно.
Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше десяти сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.
5.7. Клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.

Додаток 1

ПЕРЕЛІК
відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом,
а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації

1. Не належить до публічної:
– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована жодним чином і на будь-яких носіях; відображення та документування якої не передбачено законодавством України;
– інформація, отримана або створена під час листування з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, громадськими об’єднаннями;
внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробленням напрямів діяльності Училища.
2. Публічною інформацією з обмеженим доступом Училища є:
- конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, та яка може поширюватись у визначеному ними порядку за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов;
- таємна інформація – інформація, яка містить, професійну, банківську таємницю та іншу передбачену законом таємницю, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і розголошення якої може завдати шкоди особі.
- службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування».

Додаток 2

Форма письмового запиту на інформацію
(для фізичних осіб)

Обласний комунальний заклад
«Харківське училище культури»
вул.Українська, 8/10, м. Харків, 61010
____________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)
який(яка) мешкає за адресою:
___________________________
___________________________
тел. _________; е-mail:___________

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації», прошу надати:

(Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого
зроблено запит)___________________________________________
_________________________________________________________

Відповідь на запит на інформацію прошу надіслати за адресою:
_______________________________________________________
_________________________________________________________________
Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ___________
(підпис)
______________ 20__ року         _________            ________________
(дата)                         (підпис)                                 ( ініціали, прізвище)

* При подачі відповідальній особі з питань запитів на інформацію запиту у письмовій формі на конверті обов’язково вкажіть «Публічна інформація».

Додаток 3

Форма письмового запиту на інформацію
(для юридичних осіб)

Обласний комунальний заклад
«Харківське училище культури»
вул.Українська, 8/10, м. Харків, 61010
____________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)
який(яка) мешкає за адресою:
___________________________
___________________________
тел.: _________; е-mail:_________

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати:

(Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого
зроблено запит)___________________________________________
_________________________________________________________

Відповідь на запит на інформацію прошу надіслати за адресою:
_______________________________________________________
_________________________________________________________________

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ___________
(підпис)
______________ 20__ року         _________            ________________
(дата)                         (підпис)                                 (ініціали та прізвище)

* При подачі відповідальній особі з питань запитів на інформацію запиту у письмовій формі на конверті обов’язково вкажіть «Публічна інформація».

Comments are closed.