Волонтерство

З історії розвитку волонтерської діяльності студентської молоді в Україні …

Волонтерство, як соціальний феномен має стійкі традиції у вітчизняній історії. В Україні праця на користь суспільствазавжди була наявна, а її витоки і поширення нерозривно пов’язані зментальністю народу, національним світосприйняттям. Поширені серед східних слов’ян безоплатні громадські роботи, які мали характер суспільної допомоги іназивалися поміччю або толокою, використовувалися у сільському господарстві або на будівництві житла. Також зустрічається багато згадок про суспільно-корисну працю за часів Київської Русі: благодійна діяльність князів Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха. Останній у своєму «Повчанні дітям» радив не забувати про убогих, сиріт і піклуватися про вдів.

Волонтерський рух в Україні детермінований гуманізацією суспільного життя, соціальною активністю молоді, почуттям громадянськості та відповідальності, будучи закоріненим у традиції безкорисливої допомоги нужденним, історично притаманній українській національній культурі, з кожним роком набуває усе більшої потужності, об’єднує усе більше громадян  та залучає значні ресурси.

За часів незалежності України було організовано та активно працювало близько 25490 громадських фондів, 8000 ініціативних груп, основна задача яких – допомога знедоленим: людям похилого віку, дітям-сиротам, інвалідам.

Було також законодавчо визначено термін «волонтерський рух» як добровільна, доброчинна, неприбуткова та вмотивована діяльність, яка має суспільно корисний характер.  задекларовано, що підтримка і сприяння його розвитку є одним із основних напрямів державної політики у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю (Закон України від 21.06.2001 р. № 2558-ІІІ «Про  соціальну роботу з дітьми та молоддю»).

Постановою Кабінету Міністрів були визначено сутність волонтерської діяльності (добровільна неприбуткова діяльність фізичних осіб, спрямована на надання допомоги особам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги), основоположні засади діяльності волонтерів (добровільність та доброчинність, законність, гуманність, відповідальність), напрями роботи (надання соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних обставинах інвалідність, втрата рухливої активності та надання соціальних послуг дітям та молоді, що перебувають у складній ситуації – інвалідність, хвороба, сирітство, безпритульність.

Знайшла визначення відображення проблема волонтерства й в науковому просторі. Волонтер (від лат. „voluntarius” – воля, бажання, від англ. „voluntary” –добровільний, доброволець, йти добровільно) – це особа, яка за власним бажанням допомагає іншим. У багатьох словниках термін „волонтер” часто трактується як  „особа, яка добровільно поступила на військову службу”. З.Бондаренко, аналізуючи підходи до визначення волонтерства, якевітчизняними та зарубіжними науковцями ототожнюється із поняттям „добровільна діяльність”, зазначає, що дослідники тлумачать сутність даного феномена як: благодійність, що здійснюється фізичними особами на засадахнеприбуткової діяльності, без заробітної платні, просування по службі, заради добробуту й процвітання спільнот і суспільства загалом; добровільницьку діяльність, засновану на ідеях безкорисливого служіння гуманним ідеалам людства та, не маючи цілей отримання прибутку, одержання оплати чи кар’єрного зросту; отримання всебічного задоволення особистих і соціальних потреб шляхом надання допомоги іншим людям; волонтер – доброволець, громадянин, що бере участь у вирішенні соціально значимих проблем у формі безоплатної праці; основу функціонування громадських організацій, форму громадянської активності населення; національну ідею милосердя та благодійності .

Як відзначається в «Словнику-довіднику соціальної роботи» , базовими складовими волонтерської програми є три основні принципи: захист спільних інтересів своїх членів; вступ в організацію тільки за власним бажанням кожного; недержавна сутність організації.

У контексті визначення нових стратегій інституту вищої освіти до підготовки молодого спеціаліста, підсилилась увага до широких можливостей, що надають різні громадські організації та соціальні інститути для реалізації професійного та творчого потенціалу, особистісно самоактуалізації, підвищення соціальної активності особистості та формування почуття громадянської значущості.

Тому волонтерська діяльність студентської молоді в Україні проголошується однією з найефективніших форм роботи з молоддю. Оскільки виступає невичерпним джерелом набуття громадянської освіти, дає людині можливість реалізувати себе у служінні суспільству. Велика кількість громадських організацій поєднує молодих людей, які на добровільних засадах беруть участь у соціальних програмах щодо попередження негативних явищ у молодіжному середовищі та надання допомоги іншим в їх розвитку, соціальному становленні, інтеграції у суспільство тощо.

Волонтерська діяльність вищих навчальних закладів України здійснюється відповідно до типів та напрямів роботи проектів міжнародної волонтерської діяльності MENT (допомога незахищеним категоріям населення, людям похилого віку, ветеранам війни та праці, реабілітаційна робота з інвалідами, організація роботи таборів для людей з особливими потребами), SOC, HIST (реалізація соціальних програм, поширення знань, проведенняконференцій, фестивалів та акцій), ЕNVI (еколого-природоохоронна діяльність, організація роботи екологічних таборів), CONS, RENO, REST (проведення ремонтних, будівельних та реставраційних робіт, створення реєстру пам’яток історії та культури), KIDS (викладацько-просвітницька та організаційно-виховна діяльність, організація роботи дитячих таборів)

Пріоритетом волонтерської діяльності є акцент на загальнолюдських цінностях, співробітництво і кооперація у всіх сферах життя, дотриманняправлюдини та органічне поєднання інтересів в системі «громадянин-держава».

Волонтерська робота здійснюється на основі традицій і звичаїв українського народу, дослідження його історичної та культурної спадщини, розвитку у студентів високої національної і патріотичної свідомості, культуриміжнаціональних відносин, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, поваги до української мови і культури, державних символів України.

Корисні посилання:

Волонтерські проекти :

- благодіна допомога учасникам АТО та переселенцям;

- концерти у Жовтневому центрі соціального обслуговування населення м. Харкова;

- благодійні акції;

- допомога ветеранам;

- збір інформаційних матеріалів про ветеранів.

Comments are closed.